HVO Extranet

Jatkuvuudenhallinta

Nyky-yhteiskunnassa tuotteet ja palvelut tuotetaan useista eri toimijoista muodostuvissa verkostoissa. Koko verkoston toimintakykyä parannetaan jokaisen verkostoon kuuluvan organisaation omaa toimintavarmuutta kehittämällä. Toimintakyvyn ylläpitäminen vaikuttaa samalla koko yhteiskunnan huoltovarmuuteen.

Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla organisaatio ennalta suunnitelluilla ja toteutetuilla järjestelyillä ja johtamismalleilla hallitsee erilaiset toimintaansa uhkaavat häiriötilanteet. Organisaatioiden jatkuvuudenhallinnan menettelyt takaavat osaltaan kansalaisille, yrityksille ja organisaatioille suunnattujen palveluiden saatavuuden häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Jatkuvuudenhallinta on toimintamalli, jolla organisaatio

  • tunnistaa (liike)toimintansa riskit, häiriötilanteet ja riippuvuudet
  • organisoi ja toteuttaa menettelytavat häiriötilanteiden varalle
  • varmistaa kriittisten kumppaneidensa kyvyn toimia häiriötilanteissa
  • suojaa (liike)toimintansa intressit ja arvontuotantokykynsä.

Jatkuvuudenhallinnan systemaattisen kehittämisen avulla vähennetään toimintakatkoista aiheutuvia kustannuksia, luodaan organisaation johdolle varmuutta vastuuhenkilöiden kyvystä toimia häiriötilanteissa, tehostetaan toimintaa häiriötilanteissa ja nopeutetaan tilanteesta toipumista, lisätään vastuuhenkilöiden osaamista toiminnan kehittämisessä ja parannetaan organisaation  mainetta luotettavana kumppanina.

Huoltovarmuuskeskuksen HVO Extranet-portaali ja SOPIVA-hanke ovat organisaatioiden jatkuvuudenhallinnan apuvälineitä, jotka tukevat organisaatioita varmistamaan toimintaansa.