Sektori ja poolit

Elintarvikehuollon sektori koordinoi alan varautumista ja se on yhtenäinen koko elintarvikehuollon huoltoketjun kokonaisuus. Sektoriin kuuluvat Alkutuotantopooli, Elintarviketeollisuuspooli, Kauppa- ja jakelupooli sekä KOVA-toimikunta (kotitalouksien omatoiminen varautuminen).

Alan sektori

 • varautuu kauppa- ja maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksiin
 • huomioi ilmastonmuutoksen, väestökehityksen ja laajojen eläintautiepidemioiden uhat
 • varautuu logististen järjestelmien ja sähköisen digitalisoituvan infrastruktuurin haavoittuvuuksiin.

Alkutuotantopooli

Alkutuotantopooli varmistaa maatalouden tuotantoedellytysten jatkuvuuden kaikissa olosuhteissa. Toimintaan liittyvät valtionhallinnon varautuminen ja maa- ja metsätalousministeriön suunnitelmat, joilla tuetaan ja ohjataan maataloustuotantoa poikkeusoloissa.

Alkutuotantopooli

 • seuraa ja analysoi tekijöitä, jotka vaikuttavat maatalouden toimintaympäristöön Euroopan unionissa ja laajemmassa globaalisessa tarkastelussa
 • hyödyntää alan tutkimustoimintaa varautumisessa, varmentaa tilojen toimintaedellytyksiä erilaisissa panoshuollon ja tuotekeräilyn logistisissa häiriötilanteissa
 • kehittää tilojen omatoimista varautumista ja kouluttaa alkutuottajia varautumisessa, sekä teettää huoltovarmuutta edistäviä tutkimuksia
 • muodostaa alan huoltovarmuuden tilannekuvan
 • tekee esityksiä tarvittavista kehittämishankkeista.

Sopijaosapuolina ovat Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry ja Huoltovarmuuskeskus. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset. Poolissa on edustajia tuottajajärjestöistä, maataloushallinnosta ja -kaupasta, maatalouteen liittyvästä teollisuudesta ja tutkimuksesta.

Elintarviketeollisuuspooli

Elintarviketeollisuuspoolin painopisteenä on turvata alan keskeisten toimijoiden toiminta normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Elintarviketeollisuuspooli

 • seuraa, suunnittelee ja valmistelee yhdessä elinkeinonharjoittajien kanssa alan huoltovarmuustoimenpiteitä
 • ylläpitää huoltovarmuuden kannalta kriittisten toimijoiden tietokantaa
 • ohjaa ja seuraa oman alansa yritysten varautumista
 • järjestää koulutus- ja harjoitustilaisuuksia
 • teettää huoltovarmuutta edistäviä tutkimuksia
 • muodostaa alan huoltovarmuuden tilannekuvan
 • tekee esityksiä tarvittavista kehityshankkeista

Sopijapuolina ovat Elintarviketeollisuus ry, Suomen Pakkausyhdistys ja Huoltovarmuuskeskus. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Kauppa- ja jakelupooli

Elintarvikeketjun häiriöherkin alue on kauppa ja jakelu sekä ravintola- ja suurkeittiötoimijat (Food Service).

Kauppa- ja jakelupooli

 • seuraa, suunnittelee ja valmistelee yhdessä yritysten kanssa alan huoltovarmuuden kehittämistä
 • ylläpitää huoltovarmuuden kannalta kriittisten toimijoiden tietokantaa
 • ohjaa ja seuraa oman alansa yritysten ja toimijoiden varautumista
 • järjestää koulutus- ja harjoitustilaisuuksia
 • teettää huoltovarmuutta edistäviä tutkimuksia
 • muodostaa alan huoltovarmuuden tilannekuvan
 • tekee esityksiä tarvittavista kehityshankkeista

Sopijapuolina ovat Päivittäistavarakauppa ry ja Huoltovarmuuskeskus. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Ruokapalvelupooli

Ruokapalvelupooli varmistaa food service -toimialan jatkuvuuden vakavissa häiriötilanteissa. Pooli tukee yrityksiä, jotka tuottavat lakisääteisen ruokahuollon ja päivittäistavarahuollon palveluita, järjestelmiä tai logistisia kokonaisuuksia yhteiskunnan kriittisiksi luokiteltaville toimijoille.

Ruokapalvelupooli

 • kehittää ja parantaa huoltovarmuustoiminnan kehittämistä ja jatkuvuudenhallintaa
 • mahdollistaa vahvan yhteistyötä alan toimijoiden välillä ja varmistaa toiminnan jatkuvuuden vakavissa häiriötilanteissa
 • lisää tietoisuutta ruokapalvelujen roolista ja alan toimijoiden merkityksestä osana yhteiskunnan huoltovarmuutta
 • kerää ja muodostaa alalta huoltovarmuuden tilannekuvaa

Sopijapuolina ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Hyvinvointiala HALI ry ja Kuntaliitto. Poolissa on edustajia ruokapalveluista, elintarviketeollisuudesta, FS-tukkukaupoista, yhteishankintayksiköstä, ICT-toimijoista, henkilöstövuokrauspalveluista, liikenneasemilta ja matkailupalveluista.