Finanssiala

Finanssialalla kansalliset rahoitusmarkkinat ovat integroituneet osaksi Euroopan laajuisia rahoitusmarkkinoita. Rahoitusmarkkinoiden kansainvälistyminen, toimialaliukumat ja keskittyminen sekä nopea tekninen kehitys ja toimintojen ulkoistaminen muuttavat rahoitusmarkkinoiden uhkien ja kriisien luonnetta, todennäköisyyksiä ja vaikutuksia.

Häiriö- ja kriisitilanteiden hallinta on muuttunut entistä moniulotteisemmaksi ja vaikeammaksi. Rahoitushuollon varautumisen yksi suurimmista haasteista on riippuvuus Suomen ulkopuolella olevista rakenteista.

Tehtävät

Huoltovarmuustoiminnassa finanssialan tehtävänä on

  • varmistaa, että yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömät palvelut toimivat kaikissa olosuhteissa
  • huolehtia oman organisaationsa toiminnan jatkuvuuden hallinnasta
  • seurata yleisesti alan huoltovarmuutta ja häiriöherkkyyttä.

Tavoitteet ja miten varaudutaan

Rahoitus- ja vakuutusalan tavoitteena on varmistaa, että toiminta jatkuu ja tuotteet sekä palvelut ovat saatavilla myös häiriö- ja poikkeustilanteissa. Jatkuvuudenhallinta on yritysten omaehtoista toimintaa.

Ennakoinnin merkitys on kasvanut. Alan suunnitteluelinten on edelleen kehitettävä keskinäistä yhteistyötä varautumisessa. Koko toimialalle on valmisteltu yhdenmukaiset varautumisohjeet, joiden avulla pyritään mahdollisimman korkeaan varautumisen tasoon yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Rahoitushuollossa on huolehdittava, että riittävän kapasiteetin käytettävyys Suomessa on varmistettu myös ääritilanteiden varalle. Rahoitusalan huoltovarmuuteen liittyvää selvitystoimintaa tehostetaan ja suunnataan siihen lisää voimavaroja.