Teollisuus

Teollisuudessa huoltovarmuuden varmistaminen kohdistuu erityisesti kriittiseen ja maanpuolustusta turvaavaan teollisuustuotantoon, rakentamiseen ja kriittisiin materiaaleihin.

Verkottuneessa yhteiskunnassa toimintojen keskinäisriippuvuudet korostuvat. Siksi on tärkeää tarkastella koko tuotantoketjua ja sen eri osien toimintakykyä. Merkittävä osa huoltovarmuustyöstä on yritysten omaehtoista toimintaa ja jatkuvuudenhallinnan kehittämistä, jotta tuotanto jatkuu ja tuotteiden ja palveluiden saatavuus varmistetaan myös häiriö- ja poikkeusoloissa. On yhteiskunnan etujen mukaista pyrkiä varmistamaan huoltovarmuuden kannalta tärkeiden yritysten ja verkostojen toiminta kaikissa tilanteissa.

Tehtävät ja vastuut

Kriittisen teollisuustuotannon ja rakentamisen tehtävä on tuottaa hyödykkeitä ja palveluita yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi.

Valtion viranomaisilla, liikelaitoksilla ja kunnilla on lakisääteinen velvoite varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Teollisuusyrityksillä ei ole yleistä, lakiin perustuvaa varautumisvelvoitetta, joten varautuminen on omaehtoista ja perustuu sopimuksiin alan järjestöjen ja Huoltovarmuuskeskuksen, alan muiden toimijoiden tai puolustusvoimien kanssa.

Miten varaudutaan

Teollisuus-toimialan monipuolinen poolitoiminta huolehtii omien alojensa varautumisesta. Poolit ohjaavat ja tukevat varautumista, edistävät yhteistoimintaa yritysten ja viranomaisten välillä, laativat ja ylläpitävät tietoja poolin toimialan huoltovarmuuskriittisistä toimijoista, teettävät huoltovarmuutta edistäviä tutkimuksia sekä järjestävät varautumiseen liittyviä harjoituksia ja koulutustilaisuuksia.

Elinkeinoelämän toiminnalle, kriittiselle teollisuustuotannolle ja maanpuolustusta tukevalle tuotannolle välttämättömistä raaka-aineista ja tuotteista ylläpidetään valtion varmuusvarastoja. Välttämättömistä raaka-aineista ja tuotteista pidetään myös turvavarastoja, jolloin yritys omistaa varastoidun materiaalin, mutta sen käyttöönotto edellyttää työ- ja elinkeinoministeriön lupaa. Yritykset ja HVK sopivat varastoinnista, johon liittyviä tehtäviä hoitaa HVK.

Kriittisen puolustusvälineteollisuuden toimintaedellytykset Suomessa pyritään turvaamaan erilaisilla huoltovarmuusjärjestelyillä ja kansainvälisillä yhteistyösopimuksilla. Sodanajan tuotantoa varten Puolustusvoimat tekee yritysten kanssa tuotantovaraussopimuksia.