HVO Extranet

Tietoyhteiskunta

Yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat uhat ovat perinteisesti olleet pääosin fyysisiä, kuten myrskyt, ukkoset, laiteviat, henkilöstön virhetoiminnot ja kaivinkoneet. Nykyään korostuvat yhä enemmän tietojärjestelmien toimivuuteen verkon kautta kohdistuvat kyberuhat, kuten haittaohjelmat, tietojärjestelmiin murtautuminen, palvelunestohyökkäykset ja roskaposti kaikkine niihin liittyvine lieveilmiöineen.

Tietoyhteiskuntaan liittyvää varautumissuunnittelua hoitavat Digipooli ja Mediapooli.

Toiminnan perusteet

Teknistaloudellinen kehitys on johtanut tuotannon, palvelujen ja koko yhteiskunnan verkostoitumiseen ja keskinäisten riippuvuuksien kasvuun. Tehokas ja optimoitu verkostotalous perustuu nopeasti kehittyvään tieto- ja viestintäteknologiaan, joka on erittäin häiriöherkkä monille uudenlaisille uhkille ja riskeille. Esimerkiksi kyberhyökkäykset, haittaohjelmat, palvelunestohyökkäykset ja muut verkkoterrorismin muodot lisääntyvät jatkuvasti.

Tietoliikenteen, tietojärjestelmien ja viestinnän toimintavarmuus on nykyaikaisen yhteiskunnan häiriöttömän toiminnan, turvallisuuden ja kansalaisten toimeentulon välttämätön edellytys. Merkittävä osa tietoyhteiskunta-alan parissa tehtävästä huoltovarmuustyöstä koostuu yritysten jatkuvuudenhallinnan kehittämisestä.

Infrastruktuuriosasto

Infrastruktuuriosaston vastuualue koostuu tietoyhteiskunta-, logistiikka- ja finanssialan sektoreista ja niiden pooleista. Osaston yleisenä tehtävänä on näiden alojen varautumissuunnittelun ja -järjestelyjen koordinointi ja kehittäminen.

Lue lisää osaston toiminnasta

Digitaalinen turvallisuus

Yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat uhat ovat perinteisesti olleet pääosin fyysisiä, kuten myrskyt, ukkoset, laiteviat, henkilöstön virhetoiminnot ja kaivinkoneet. Nykyään korostuvat yhä enemmän tietojärjestelmien toimivuuteen verkon kautta kohdistuvat kyberuhat, kuten haittaohjelmat, tietojärjestelmiin murtautuminen, palvelunestohyökkäykset ja roskaposti kaikkine niihin liittyvine lieveilmiöineen.

Jatkuvuudenhallinta on yritysten omaehtoista toimintaa, jolla ne pyrkivät huolehtimaan tuotantonsa jatkuvuudesta sekä tarvitsemiensa tuotteiden ja palveluiden saatavuudesta myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Vaikka yritysten omaehtoinen varautuminen ei kuulu viranomaisten toimivaltaan, on yhteiskunnan etujen mukaista pyrkiä varmistamaan kaikissa tilanteissa huoltovarmuuden kannalta tärkeiden yritysten ja verkostojen toiminta.

Varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan avuksi Huoltovarmuuskeskus on kehittänyt HVO Extranet -portaalin, jota huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset voivat käyttää apuna omassa toiminnassaan.

Erityislainsäädäntö

Sähköisestä viestinnästä on erityislainsäädäntöä. Näissä laeissa on säädetty mm. kustannuksista, joita voidaan kattaa huoltovarmuusrahastosta.

Lue lisää erityislainsäädännöstä

Kansainvälinen yhteistyö

Lue lisää kansainvälisestä yhteistyöstä

Tekniset varajärjestelmät

Lue lisää teknisistä varajärjestelmistä