Sanasto

A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ACOMES – Annual Coordination Meeting of Entities for Stock Holding Organisations. Öljyn varmuusvarastoinnista vastaavien kansallisten laitosten yhteistyöfoorumin vuosikokous.

Alueellinen maanpuolustus – Suomen maanpuolustuksen perusratkaisu, jossa koko maan aluetta puolustetaan suureen reserviin perustuvilla asevelvollisuusjoukoilla.

ALVAR-toimikunnat – Alueellista varautumista edistäneet ALVAR-toimikunnat lakkautettiin vuonna 2016 ja järjesteltiin uudestaan elinkeinoelämän alueellisen varautumisen yhteistyötoimikunniksi (ELVAR).

AMpk – Alueellinen maanpuolustuskurssi.

Auditointi – Auditoinnilla tarkoitetaan tärkeimpien yritysten valmiussuunnitelmien läpikäymistä niin, että riskikartoituksessa huomioidaan myös ns. yhteiskunnalliset uhkatekijät (esim. laaja sähköhäiriö). Keskustelun kautta pyritään löytämään yrityksen kannalta sopivat varmennustoimenpiteet.

 

B

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bilateraalinen – Kahdenvälinen.

Biologiset tekijät – Bakteerit, virukset, biotoksiinit, joita voidaan käyttää ruokaketjua, väestöä, karjaa jne vastaan.

BS 7799 – Code of Practice for Information Security. Britannian standardointi-instituutin julkaisema suositus yrityksen tietoturvapolitiikasta ja turvallisuustodistuksen myöntämisperusteista. ISO 17799.

C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

CBR – Chemical – biological – radiological eli kemiallinen, biologinen tai radiologinen aine.

CCMS – Committee on the Challenges of Modern Society, Naton ympäristö- ja tulevaisuuskomitea.

CERT – Computer Emergency Response Team. Tietoturvalliauutta edistävien organisaatioiden maailmanlaajuinen verkosto, joka välittää tietoa tietoverkkoihin kohdistuvista tietoturvariskeistä ja järjestää asiantuntija-apua ja koulutusta niiden torjumiseksi. Suomessa verkostoon kuuluvat Viestintävirasto ja yliopistojen yhteinen Funet CERT.

CI eli Critical Infrastructure – Kriittinen infrastruktuuri. Kriittinen infrastruktuuri käsittää ne rakenteet ja toiminnot, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan jatkuvalle toiminnalle. Kriittiseen infrastruktuuriin kuuluu sekä fyysisiä laitoksia ja rakenteita että sähköisiä toimintoja ja palveluja. Lue lisää …

CIP – Critical Infrastructure Protection eli kriittisen infrastruktuurin suojaaminen.

CIIP – Critical Information Infrastructure Protection eli kriittisen tietoinfrastruktuurin suojaaminen.

CIMIC – Civil Military Cooperation. Naton termi siviili- ja sotilaisviranomaisten yhteistyölle kriisinhallintaoperaatioissa.

CPC –  Civil Protection Committee, Naton väestönsuojelukomitea.

 

D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

DARC – Data Radio Channel.

DOS – Denial of service eli palvelunestohyökkäys (tietoverkkojen kautta).

DDOS – Distributed denial of service eli hajautettu palvelunestohyökkäys.

 

E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

EADRCC – Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center eli Euro-Atlanttinen pelastuspalvelun koordinointikeskus, koordinoi katastrofien torjuntaa ja jälkihoitoa.

EAPC – Euro-Atlantic Partnership Council eli Euro-Atlanttinen kumppanuusneuvosto. Naton jäsenmaiden ja rauhankumppanuusmaiden yhteistyöfoorumi.

ECONC – Economic Committee eli Naton talouskomitea.

EDA – European Defence Agency eli Euroopan puolustusvirasto. Eurooppa-neuvoston alainen virasto.

Elpyminen – Toipuminen kriisistä tai katastrofista.

Elpymissuunnitelma – Myös toipumissuunnitelma. Jatkuvuussuunnitelman tai varautumissuunnitelman osa, joka sisältää ohjeet katastrofista toipumiseen, toiminnan jatkamiseta ja paluusta normaaliin toimintaan, määrittelee (esim.) tärkeille tietojärjestelmille varajärjestelmävaatimukset, vastuut ja toimet valmiuden luomiseksi sekä antaa ohjeet toiminnasta poikkeustilanteissa.

ELVAR– Elinkeinoelämän alueellisen varautumisen yhteistyötoimikunnat.

EMP – Elektro-magneettinen pulssi, sähkömagneettinen pulssi. Ilmakehässä tapahtuvan ydinräjähtyksen aiheuttama erittäin lyhyt sähkömagneettinen aalto, joka vaikutusalueellaan lamauttaa sähkölaitteet ja sähköiset piirit, mutta ei vaikuta magneettisiin tai optisiin välineisiin.

EPCIP –  European Programme for Critical Infrastructure Protection eli EU:n ohjelma kriittisen infrastruktuurin suojelemiseksi.

Erillisverkko – Yleisistä verkoista erotettu, tiettyyn käyttöön kohdistettu verkko.

Erityislainsäädäntö – Huoltovarmuutta koskeva lainsäädäntö. Lue lisää …

 

F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

GPS – Global Positionings System, satelliittipaikannusjärjestelmä.

H

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Haavoittuvuus – Alttius turvallisuutta uhkaaville tekijöille.

HAVARO – Huoltovarmuuskriittisille yrityksille ja toimijoille suunnattu tietoturvaloukkausten havainnointi- ja varoitusjärjestelmä.

HPM – High power microwave, suuritehoinen mikroaalto. HPM:n taajuus on yleensä 1 – 300 gigahertsiä, teho yli 100 HW ja sitä voidaan käyttää mm. tietoteknisten laitteiden tuhoamiseen.

Hoitosopimus – HVK:n ja elinkeinoelämän toimijan välinen sopimus varmuusvarastoidun tuotteen hoitamisesta.

HVK – Huoltovarmuuskeskus

Huoltovarmuus – Yleisesti huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen ylläpitämiseen, jotka ovat välttämättömiä väestön elinmahdollisuuksien, yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden sekä maanpuolustuksen materiaalisten edellytysten turvaamiseksi vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa.

Huoltovarmuuskriittinen organisaatio – Organisaatio, joka on erityisen merkittävä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta. Huoltovarmuuskriittinen organisaatio voi olla yritys tai muu organisaatio.

Huoltovarmuusmaksu – Energiahyödykkeistä eli sähköstä ja öljytuotteista perittävä veronluonteinen maksu. Lue lisää …

Huoltovarmuusrahasto – Huoltovarmuuskeskuksen hoidossa oleva rahasto, jonne huoltovarmuusmaksun tuotto tuloutetaan.

Häiriö – Uhka tai tapahtuma, joka vaarantaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja jonka hallinta edellyttää viranomaisilta tai muilta toimijoilta tavanomaista laajempaa tai tiiviimpää yhteistoimintaa ja viestintää.

I

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ICT – Information and communication technologies eli tieto- ja viestintätekniikat.

International Energy Agency (IEA) – Kansainvälinen Energiajärjestö

International Energy Program (IEP) – Kansainvälinen Energiaohjelma. Lue lisää …

Interventiovarasto – EU:n maatalouspolitiikkaan sisältyvä maataloustuotteiden minimihintajärjestelmä.

J

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Jatkuvuudenhallinta – Organisaation prosessi, jolla tunnistetaan toiminnan uhat ja arvioidaan niiden vaikutukset organisaatiossa ja sen toimijaverkostossa sekä luodaan toimintatapa vakavien häiriötilanteiden hallinnalle.

Jatkuvuussuunnitelma – Jatkuvuudenhallinnan tueksi laadittava suunnitelma, joka voi sisältää esimerkiksi tiedot organisaation häiriötilanteenaikaisista avainhenkilöistä, resursseista ja palveluista sekä tilanteessa tehtävistä toimenpiteistä.

Julkinen-yksityinen -kumppanuus – Julkisen ja yksityisen toimijan välinen yhteistyösuhde.

K

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kahdentaminen – Menetelmä, jossa varmistustoimenpiteenä ylläpidetään tai pidetään käytettävissä rinnan kaksi identtistä tiedostoa, laitetta tai järjestelmää, yleensä toistensa yhteydessä.

Kahdenvälinen yhteistyö – Kahden valtion välinen yhteistyö. Sama kuin bilateraalinen yhteistyö.

Kansainvälinen Energiajärjestö – International Energy Agency (IEA).

Kansainvälinen Energiaohjelma – International Energy Program (IEP). Lue lisää …

Kansallinen ekspertti – Naton siviilipuolen suunnittelukomiteoiden avuksi nimitetty, pääosin elinkeinoelämän asiantuntija.

Kansanhuolto – Käytetään nykyisin termiä päivittäistavarahuolto.

Kokonaismaanpuolustus – Yhteisnimitys maanpuolustuksen eri lohkoille.

Kotivara – Elintarvikkeista, vedestä ja lääkkeistä sekä muista päivittäistavaroista ja välttämättömyystarvikkeista koostuva kotitalouskohtainen varanto.

Kriisi – Vakava poikkeusolotilanne, joka vaatii erityistoimenpiteitä.

Kriittinen infrastruktuuri– Perusrakenteet, palvelut ja niihin liittyvät toiminnot, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi. Muun muassa energian tuotanto-, siirto- ja jakelujärjestelmät, liikenne ja logistiikka, tieto- ja viestintäjärjestelmät sekä vesi- ja jätehuolto ovat osa kriittistä infrastruktuuria. Lue lisää …

Kriittiset materiaalit – Tuotannon jatkamiselle välttämättömiä raaka-aineita ja tarvikkeita.

Kyberturvallisuus – Tila, jossa kybertoimintaympäristöstä yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille tai muille kybertoimintaympäristöstä riippuvaisille toiminnoille koituvat uhkat ja riskit ovat hallinnassa.

L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Logistiikka – Kuljetusten ja niitä ohjaavien tietojärjestelmien muodostama kokonaisuus. Lue lisää …

LVM – Liikenne- ja viestintäministeriö.

M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Materiaalinen varautuminen – Valmiustautuminen materiaalien saatavuusongelmiin.

Matine – Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta. Puolustusministeriön yhteydessä toimiva, valtioneuvoston asettama pysyvä asiantuntija- ja yhteistoimintaorganisaatio yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, teollisuuslaitosten ja puolustushallinnon välillä.

MMM – Maa- ja metsätalousministeriö.

MPK – Maanpuolustuskurssi.

MTS – Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta.

N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Nato, NATO – North Atlantic Treaty Organisation eli Pohjois-Atlantin Liitto.

NBC – Nuclear, biological, chemical eli radioaktiivisten, mikrobien ja kemikaalien [aiheuttama uhka].

NPC – Nato Pipeline Committee eli Naton öljyhuoltokomitea.

O

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Omavaraisuus – Talouden kyky turvata omin voimavaroin väestön tarpeet.

P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Paikannus – Sijainnin selvittäminen, esimerkiksi kartan ja kompassin tai matkaviestinverkon tukiasematietojen perusteella.

Paikantaminen – Jatkuvasti, määrävälein tai muuten ajantasaisesti tapahtuva paikannus.

Palvelinhotelli – IT-palveluita tarjoava laitetila.

Partnership for Peace, PfP – NATOn rauhankumppanuusohjelma.

Perushuoltotaso – Väestön toimeentulon kannalta riittävä huoltotaso, mm. ravintoenergian määrä.

Phishing – Toisen identiteetin anastaminen (esim. urkkimalla) ja sen käyttö rikollisiin tarkoituksiin.

Poikkeusolot– Valmiuslaissa tarkoitettu yhteiskunnan tila, jossa on niin paljon tai niin vakavia häiriöitä tai uhkia, että on tarpeen mahdollistaa viranomaisten tavanomaisesta poikkeava toimivaltuuksien käyttö. Lue lisää …

Pooleri – Tiekuljetusten tieto- ja johtamisjärjestelmä.

Pooli – Elinkeinoelämän operatiivista varautumista hoitava, Huoltovarmuusorganisaation tiettyyn sektoriin kuuluva toimielin.

Poolisihteeri – Poolitoimikunnan sihteeri.

Public-Private-Partnership (PPP) – Julkinen-yksityinen  -kumppanuus.

Päivittäistavarahuolto – Toiminta, joka on osa elintarvikehuoltoa turvaavaa järjestelmää ja jonka ensisijaisena tavoitteena on turvata väestön hyvinvoinnin kannalta tärkeiden päivittäistavaroiden saatavuus ja joukkoruokailun toimintaedellytykset.

Q

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

R

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Rauhankumppanuus – Partnership for Peace, PfP, ks. Nato.

Redundanssi – Varakapasiteetti.

Riski – 1) Todennäköisyys, että uhka toteutuu aiheuttaen tietyn menetyksen tai vahingon 2) Uhkaan liittyvän vahingon rahallinen arvo tai odotusarvo (= arvo x todennäköisyys)

Riskikartoitus, riskianalyysi – Systemaattisin menetelmin tapahtuva uhkien ja riskien arviointi.

Riskienhallinta – Järjestelmällinen toiminta riskien rajoittamiseksi niin, että ne ovat optimisuhteessa riskien rajoittamisen kustannuksiin samalla kun organisaation toiminnalle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Riskien hallinnan vaiheita ovat riskianalyysi, riskienhallintamenetelmän valinta, päätös riskien poistamisesta, alentamisesta tai pitämisestä omalla vastuulla, sekä riskienhallinnan organisointi.

S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Silmukointi – Tiedonsiirtoverkon varmistaminen vaihtoehtoisille siirtoreiteillä.

Siviilivalmius – Ei-sotilaallinen valmius.

Sektori – Tietyn toimialan viranomaisten, järjestöjen ja merkittävimpien yritysten muodostama yhteistyöelin, jonka tehtävänä on ohjata, koordinoida ja seurata omaa alaansa huoltovarmuuteen liittyvissä asioissa.

SOPIVA-suositukset – Sopimuksiin liittyvät varautumisen suositukset, joilla pyritään parantamaan erilaisten toimijoiden muodostamien verkostojen toimintavarmuutta ja jatkuvuudenhallintaa.

Suojatila – Laitteiden tai ihmisten suojaksi rakennettu laitetila tai väestönsuoja.

T

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Tekninen infrastruktuuri – Teknisten järjestelmien muodostamat yhteiskunnan perusrakenteet.

TEM – työ- ja elinkeinoministeriö.

TETRA – Terrestrial Trunked Radio. ETSI:n kehittämä turvallisen matkaviestinnän standardi. Suomen turvalliuus- ja pelastusviranomaisten suljettu VIRVE-verkko perustuu TETRA-standardiin.

Tietoturvallisuus– Järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan tiedon saatavuus, eheys ja luottamuksellisuus.


Toimitusvarmuus – Tavaratoimitusten tai palvelun häiriötön jatkuvuus.

Toipumissuunnitelma – Myös elpymissuunnitelma. Jatkuvuussuunnitelman tai varautumissuunnitelman osa, joka sisältää ohjeet katastrofista toipumiseen, toiminnan jatkamiseta ja paluusta normaaliin toimintaan, määrittelee (esim.) tärkeille tietojärjestelmille varajärjestelmävaatimukset, vastuut ja toimet valmiuden luomiseksi sekä antaa ohjeet toiminnasta poikkeustilanteissa.

Tuotannon ohjaus – Tuotannon suuntaaminen tavoitteiden mukaan.

Turvallisuusjohtaminen – Vahinkojen ennaltaehkäisyyn tähtäävä toiminnan johtaminen, joka perustuu organisaation turvallisuuspolitiikkaan. Sen osa-alueita ovat mm. tietoturvallisuus, tekninen suojaus, palontorjunta, työsuojelu ja ympäristönsuojelu.

Turvallisuuskomitea – Puolustusministeriön yhteydessä toimiva, valtioneuvostoa ja ministeriöitä avustava komitea, joka on kokonaisturvallisuuden alalla varautumisen pysyvä yhteistoimintaelin ja tarvittaessa häiriötilanteissa asiantuntijaelin.

Turvavarastointi – Varmuusvarastointi, josta yritys huolehtii vapaaehtoisesti turvatakseen oman toimintansa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

U

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Uhka – Tiettyyn, turvattavaan kohteeseen kohdistuvan vahingon tai häiriön mahdollisuus.

Uhka-analyysi, uhkakartoitus – Turvattavaa kohdetta vaarantavien uhkien tunnistaminen ja niistä aiheutuvien riskien arviointi perustana varautumissuunnittelulle.

Uhkakuva – Arvio uhkatilanteesta (tapahtumista, seurauksista).

UPS – Uninterrupted power supply. Katkoton sähkönsyöttö tai sen tarjoava järjestelmä.

V

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

VAHTI – Valtion tietoturvallisuuden johtoryhmä.

VALHA– Valmiusharjoitus.

Valmius – Suunnittelun ja valmistelujen tuloksena saavutettu tila, jossa kyetään vastaamaan tiettyihin uhkiin.

Valmiuslaki – Laki (1552/2011), jossa määritellään poikkeusolot, joissa siviiliviranomaisille voidaan antaa käyttöön säännöstely- ja muita toimivaltuuksia.

Valmiuspäällikkö – Organisaation varautumisasioista vastaava henkilö.

Valmiussuunnitelma – Poikkeusolojen varalta tehtävä varautumissuunnitelman osa. Valmiussuunnitelmassa määritellään mm. […] toimivuusvaatimukset eri tasoilla vahinkotilanteessa, palveluiden hallitun supistamisen vaiheet sekä toipumistoimenpiteet normaalioloihin palaamiseksi.

Valmiussuunnittelu – Varautuminen ja toimenpiteiden suunnittelu poikkeusolojen tai muun vakavan häiriön varalta ja siitä toimpumiseksi.

Valtion varmuusvarastointi – Varmuusvarastointi, josta huolehtii Huoltovarmuuskeskus valtion edustajana.

Vap-varaus – Vapautettu aseellisesta palvelusta sodan aikana.

Varakeskus – Tietotekniikkaa varmistava erillinen palvelukeskus. Katso myös VAVK.

Varaverkko – Normaaliolojen tiedonsiirtoa varmistava vaihtoehtoinen viestintäverkko.

Varautuminen – Toiminta, jonka tarkoituksena on luoda ja ylläpitää organisaation riittävä valmius normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeustilanteiden varalta. Varautuminen käsittää suunnittelun sekä tarvittavat etukäteisvalmistelut.

Varautumissuunnitelma – Suunnitelma, jossa esitetään järjestelyt häiriön tai keskeytyksen varalta sekä normaali- että poikkeusoloissa.

Varautumisvelvoite – Velvollisuus varmistaa oma toiminta erilaisissa häiriö- ja poikkeusoloissa.

Varmuusvarastointi– Huoltovarmuuden kannalta tärkeän materiaalin varastointi. Varmuusvarastointia toteutetaan erityyppisin varastointijärjestelyin. Varmuusvarastointia ovat valtion varmuusvarastointi, turvavarastointi ja velvoitevarastointi.

Varmuusvarastorahasto – Nykyisin Huoltovarmuusrahasto.

Velvoitevarastointi – Tuontipolttoaineiden ja lääkkeiden laissa säädetyn minimimäärän varmuusvarastointi, josta huolehtivat tuontipolttoaineiden maahantuojat ja tärkeimmät käyttäjät sekä lääkkeiden valmistajat, maahantuojat, kunnalliset terveydenhuollon toimintayksiköt sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Verkostoituminen – Eri toimijoiden muodostama yhteistyö- ja kumppanuustoiminta.

VIRA – Huoltovarmuuskeskuksen ja liikenne- ja viestintäministeriön viestintähankkeiden rahoitusta käsittelevä yhteistyöryhmä.

Viranomaistiedote – Viranomaisten kansalaisille antama tiedote.

VIRVA – Viranomaistiedotusten varmistamisryhmä.

VIRVE – Viranomaisverkko. Suomen turvallisuus-, pelastus- ja terveydenhoitoviranomaisen yhteinen valtakunnallinen matkaviestintäverkko (TETRA-tekniikalla toimiva).

VPN – Virtual private network. Avoimeen verkkoon tiettyjen käyttäjien välille muodostettu suljettu aliverkko, jonka sisäinen liikenne on suojattu avoimen verkon muilta käyttäjiltä.

W

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

WTO – World Trade Organisation eli Maailman kauppajärjestö.

X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Y

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

YTS – Yhteiskunnan turvallisuusstrategia. Valtioneuvoston 2.11.2017 antama periaatepäätös.

Yhteysupseeri – Pääesikunnan asettama yhteyshenkilö varautumisasioissa.

Ylijännitesuojaus – Tietoverkkojen laitteiden laitteen suojaaminen jännitepiikeiltä (esim. ukkosvaurioilta).

Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Å

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ä

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö