Partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn

När försörjningsberedskapen arrangeras spelar samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn samt organisationerna en viktig roll.

Ministerierna leder och följer inom sina egna sektorer upp att samhällets vitala funktioner säkras och deras funktionsförmåga utvecklas.

Deltagande i försörjningsberedskapsarbetet av aktörer inom den privata sektorn är delvis frivilligt, delvis lagstadgat. Näringslivet upprätthåller en betydande del av de funktioner som är vitala för samhället.

Utmärkande för Finland har alltid varit att näringslivet deltagit aktivt och frivilligt i försörjningsberedskapsarbetet. Grunderna för samarbetet bygger på goda erfarenheter ända sedan krigen och verksamhet som inarbetats därefter.

Samarbete för tryggande av samhällets verksamhet

Företag deltar i verksamheten inom försörjningsberedskapsorganisationens sektorer och pooler.

De sektorer som bildats för försörjningsberedskapens prioriterade områden är stora, sektorvisa samarbetsorganisationer i vilkas verksamhet olika myndigheter, organisationer och sektorns viktigaste företag deltar. Sektorernas allmänna uppgift är att fastställa mål för den egna sektorns pooler och leda, samordna och följa upp beredskapen inom den egna sektorn.

De sektorspecifika poolerna fungerar under ledning av näringslivet och svarar för den operativa beredskapen. Tillsammans med branschföretagen planerar poolerna åtgärder för utvecklande av den egna sektorns försörjningsberedskap och fastställer vilka företag som är kritiska för sektorns försörjningsberedskap.