Nordiskt samarbete

COLOURBOX5144633_610x256

Finland och Sverige har ingått avtal om ekonomiskt samarbete vid internationella krislägen. Enligt avtalet har Finlands och Sveriges regeringar som målsättning, förutom ekonomiskt samarbete, även handel samt informationsutbyte och kontakt om sådant som berör försörjningsberedskap. Samarbetet vad gäller försörjningsberedskap med Sverige och dess ”beredskapsmyndighet” MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har intensifierats och konkretiserats.

Finland och Norge har däremot ett fördrag om utbyte av varor och tjänster vid krissituationer. Syftet är att säkerställa att utbytet av varor och tjänster mellan länderna fungerar så normalt som möjligt vid eventuella störningssituationer. Länderna kan även avtala om gemensamma beredskapsåtgärder. Kommittén som övervakar genomförandet av avtalet sammanträder minst en gång om året, turvis i Finland och i Norge.

Utöver det bilaterala samarbetet har försörjningsberedskapen de senaste åren även utvecklats genom trepartssamarbete med Sverige och Norge, med fokus på att granska till exempel delade nordiska värde- och leveranskedjor samt deras inbördes beroendeförhållanden, såsom i rapporten Critial Nordic Flows.