HVO Extranet

Energiahuolto

Energiahuollon toimiala pyrkii huolehtimaan mahdollisimman häiriöttömästä energian saatavuudesta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Toimiala seuraa energiamarkkinoiden kehityksen vaikutusta huoltovarmuuteen ja edistää huoltovarmuusnäkökulman huomioon ottamista päätöksenteossa. Voimakkaasti muuttuvaan energiajärjestelmään toimiala kehittää uusia, toimivia keinoja huoltovarmuuden turvaamiseksi sekä edistää laajasti alan varautumis- ja valmiussuunnittelua.

Suomen energiahuolto perustuu hajautettuun energiantuotantoon, monipuolisiin energialähteisiin sekä toimintavarmaan siirto- ja jakelujärjestelmään. Sähköä tuotetaan uusiutuvista ja kotimaisista energialähteistä (vesi- ja tuulivoima sekä bioenergia, turve ja jätteet), tuontipolttoaineista (kivihiili ja maakaasu) ja ydinvoimalla. Kaukolämmön ja teollisuushöyryn tuotannossa Suomi on johtavia maita energiatehokkaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon hyödyntämisessä.

Sähkön tuotannon ja kulutuksen on oltava tasapainossa joka hetki. Tasapainon ylläpidosta vastaa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Sähkön huippukulutushetkinä Suomi on riippuvainen sähkön tuonnista. Sähköntuotantokapasiteetin riittävyyden seuranta ja siitä raportoiminen kuuluvat sähkömarkkinalain nojalla Energiavirastolle yhteistyössä muiden asianosaisten tahojen kanssa.

Pohjoisen sijaintimme vuoksi lämmitykseen tarvittavan energian määrä on henkeä kohti maailman suurimpia. Lisäksi teollisuutemme tarvitsee runsaasti energiaa. Energian saantihäiriön varalta ja kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi pidetään yllä keskimäärin viiden kuukauden normaalikulutusta vastaavat tuontipolttoainevarastot.

Oman erityisjärjestelynsä vaatii maakaasun yhdestä lähteestä tapahtuvan toimituksen varmistaminen. Suomen maaperään ei voi varastoida maakaasua, kuten esimerkiksi Keski-Euroopassa. Sähkön, maakaasun ja kaukolämmön siirto- ja jakeluverkot varaudutaan ylläpitämään nykyisellä toimitusvarmuustasolla pitkittyvänkin kriisin aikana.

Energiahuolto-osasto

Huoltovarmuuskeskuksen energiahuolto-osasto hoitaa polttoaineiden varmuusvarastointiin liittyviä suunnittelu-, rakennuttamis- ja ylläpitotehtäviä sekä kauppatoimia. Lisäksi osastolle kuuluu tuontipolttoaineiden velvoitevarastointiin ja turpeen turvavarastointiin liittyviä hallinnoimistehtäviä.

Lue lisää osaston toiminnasta

Varautumisjärjestelyt

Energiahuollon varautuminen perustuu normaaliolojen mahdollisimman häiriöttömään energiahuoltoon.

Lue lisää varautumisjärjestelyistä

Erityislainsäädäntö

Yritysten energia-alan tuotannollista valmiutta sekä energiahuollon hallintoa täydentävät erityislait ja -toimet. Näistä energiahuollon kannalta keskeisimpiä ovat tuontipolttoaineiden velvoitevarastointi, turpeen turvavarastointi sekä polttoainehuollon turvaamiseksi tehdyt kansainväliset sopimusjärjestelyt.

Lue lisää erityislainsäädännöstä

Kansainvälinen yhteistyö

Energia-alalla on monikansallisia yhteistyöjärjestelyitä sekä vakiintunutta pohjoismaista yhteistyötä varautumisen ja huoltovarmuuden alueilla.

Lue lisää kansainvälisestä yhteistyöstä