Energia 2030

Energiajärjestelmän murros on yksi 2020-luvun isoja kysymyksiä. Siirtyminen fossiilisten polttoaineiden käytöstä kohti vähähiilisempiä energiantuottamisen muotoja haastaa myös energiahuoltovarmuuden. Energia 2030 on laaja ohjelmakokonaisuus, joka kehittää ratkaisuja häiriöttömän energiansaannin turvaamiseksi myös vähähiilisessä yhteiskunnassa.

Yhteiskuntamme on monin tavoin riippuvainen siitä, että energiaa riittää kaikissa tilanteissa. Suomessa on paljon energiaintensiivistä teollisuutta. Etäisyydet ovat pitkiä, joten niin ihmisten kuin tavaroiden kuljettaminen vaatii energiaa. Elämme kylmässä maassa, jossa lämmittäminen vaatii paljon energiaa. Yhteiskunta myös digitalisoituu ja sähköistyy, ja olemme monessa suhteessa yhä riippuvaisempia häiriöttömästä energian saannista.

Tulevaisuudessa fossiiliset polttoaineet ja turve korvataan enenevässä määrin puupolttoaineilla, ydin- ja tuulivoimalla sekä polttoon perustumattomalla lämmöntuotannolla. Energiahuollon turvaaminen edellyttää toimivia ja monipuolisia markkinoita, energia-alan toimitusvarmuutta sekä toimivia ohjausmekanismeja. Energia 2030 -ohjelman lukuisissa projekteissa ratkaisuja näihin kysymyksiin etsitään yhteistyössä viranomaisten ja yrityskentän kanssa.

Ohjelman projektit

Ohjelmaa toteutetaan käytännössä lukuisissa projekteissa.

Keskeytyskriittisten sähkönkäyttöpaikkojen priorisointi

Erilaisissa sähköverkon häiriötilanteissa voidaan joutua priorisoimaan sitä kuka sähköä saa. Sähkömarkkinalaki edellyttää sähköverkonhaltijoita varautumaan häiriötilanteisiin sekä mahdollisten sähkön säännöstelytoimenpiteiden toteuttamiseen. Kriteerejä priorisoinnille ei kuitenkaan ole tällä hetkellä laissa määritelty. Huoltovarmuuskeskuksen tilaama selvitys pyrkiikin lainsäädäntötyön pohjaksi määrittelemään kriteereitä sähkönkäyttöpaikkojen priorisoinnille.

Keskeytyskriittisten sähkönkäyttöpaikkojen priorisointi -selvitys

Jäätyvä 2019

Viranomaiset ja yritykset testasivat yhteistoimintaa sähkönjakelun vakavassa häiriössä Länsi-Suomessa 6.–7.11.2019. Lisätietoa Jäätyvä 2019 -harjoituksesta

Lämmöntuotannon öljylogistiikkaharjoitus

Maaliskuussa 2020 Kuopiossa järjestettyyn harjoitukseen osallistui Pohjois- ja Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Kainuun
alueilla toimivia kaukolämpöyrityksiä, öljy-yhtiöitä ja kuljetusliikkeitä. Harjoituksessa keskityttiin lämmöntuotantoketjun eri toimijoiden yhteistyön parantamiseen häiriötilanteissa.

Metsähake-selvitys

Puun kysyntä energiatuotantolaitoksilla nousee voimakkaasti luovuttaessa fossiilisista polttoaineista. Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Huoltovarmuuskeskuksen AFRYltä tilaamassa raportissa arvioidaan mm. metsähakkeen laajamittaisen käytön vaikutuksia energiahuoltovarmuuteen. Lue lisää Metsähake-selvityksestä

Liikenteen käyttövoimat

Huoltovarmuuskeskuksen ja Öljypoolin sekä Maakaasujaoston AFRYlta tilaamassa selvityksessä arvioidaan liikenteen käyttövoimien kehitystä Suomessa ja sen vaikutuksia huoltovarmuuteen vuosiin 2030 ja 2040 mennessä. Lue lisää liikenteen käyttövoimat -raportista

Öljy ja kaasu energiantuotannossa tulevaisuudessa

Huoltovarmuuskeskuksen ja Öljypoolin sekä maakaasujaoston AFRYlta tilaamassa selvityksessä arvioidaan fossiilisten tuontipolttoaineiden käytön kehitystä vuosiin 2030 ja 2040 mennessä ja sen vaikutuksia varmuusvarastoihin. Lue lisää selvityksestä.