Sektori ja poolit

Logistiikka-alalla logistiikkasektori toimii alan varautumisen yhteistoimintaorganisaationa. Siinä yhdistyvät liikennehallinnon, alan yritysten ja järjestöjen sekä puolustusvoimien asiantuntemus.

Logistiikkasektori

 • sovittaa yhteen, ohjaa ja kehittää alan kokonaisvarautumista ja alan poolien toimintaa
 • edistää avointa yhteistoimintaa elinkeinoelämän ja viranomaisten välillä
 • arvioi alan huoltovarmuuden tilannetta
 • kehittää varautumistoimintaa ja häiriönhallintaa
 • käynnistää huoltovarmuuden kehittämishankkeita.

Poolitoimintaa hoitavat valtakunnallisesti ilma-, maa- ja vesikuljetuspoolit sekä satamapooli, jotka vastaavat varautumisen toteutuksesta toimialoillaan kuten koulutukset, harjoitukset, tilannekuvan ylläpito ja hankkeiden toteutus.

Ilmakuljetuspooli

Ilmakuljetuspooli keskittyy huoltovarmuuskriittisten yritysten toimintaedellytysten varmistamiseen. Toiminnan piirissä ovat esimerkiksi lentoaseman ylläpito, lento-operointi, maapalvelut, muonituspalvelut, lentopolttoainejakelu ja lentokonehuolto.

Ilmakuljetuspooli

 • varmistaa ilmakuljetusten jatkuvuuden osana logistista kokonaisuutta kaikissa tilanteissa
 • osallistuu yhdessä alansa järjestöjen ja viranomaisten kanssa siviili-ilmailun toimintaedellytysten turvaamiseen
 • edistää varautumisen yhteistoimintaa kuljetus- ja logistiikka-alan yritysten sekä viranomaisten kesken
 • ylläpitää huoltovarmuuden kannalta kriittisten yritysten rekisteriä
 • osallistuu kuljetus- ja logistiikka -alan huoltovarmuuden tilannekuvan ylläpitämiseen ja huoltovarmuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen ja kehittämiseen
 • järjestää varautumisen koululutustilaisuuksia ja harjoituksia.

Poolin sopijaosapuolet ovat Finavia Oy, Finnair Oyj, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry ja Huoltovarmuuskeskus.

Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Maakuljetuspooli

Maakuljetuspoolin toiminnan piiriin kuuluvat maantie- ja rautatiekuljetuspalvelut, tavara- ja henkilöliikenteen logistiikkapalvelut ja huoltotoiminnot.

Maakuljetuspooli

 • osallistuu yhdessä alansa järjestöjen ja viranomaisten kanssa Suomessa toimivien maantie- ja rautatiekuljetusoperaattoreiden toimintaedellytysten turvaamiseen
 • edistää varautumisen yhteistoimintaa maakuljetus- ja muiden logistiikka-alan yritysten ja viranomaisten kesken
 • ylläpitää huoltovarmuuden kannalta kriittisten yritysten rekisteriä
 • osallistuu kuljetus- ja logistiikka-alan huoltovarmuuden tilannekuvan ylläpitämiseen ja huoltovarmuutta edistävien toimenpiteiden käynnistämiseen, toteuttamiseen ja kehittämiseen
 • järjestää varautumisen koulutustilaisuuksia ja harjoituksia
 • pyrkii sopimaan ennakolta häiriötilanteiden ja poikkeusolojen edellyttämistä toimintatavoista ja järjestelyistä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Poolin sopijaosapuolet ovat Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Linja-autoliitto ry, Suomen Taksiliitto ry, Yhteinen Toimialaliitto ry, VR-Yhtymä Oy ja Huoltovarmuuskeskus.

Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Vesikuljetuspooli

Vesikuljetuspoolin toiminnan piiriin kuuluvat varustamot, satamaoperaattorit, satamat, huolinta sekä uudisrakennus ja huolto- ja korjauspalvelut.

Vesikuljetuspooli

 • osallistuu yhdessä alansa järjestöjen ja viranomaisten kanssa merenkulun toimintaedellytysten turvaamiseen
 • edistää varautumisen yhteistoimintaa vesikuljetus- ja muiden logistiikka-alan yritysten sekä viranomaisten kesken
 • ylläpitää huoltovarmuuden kannalta kriittisten yritysten rekisteriä
 • osallistuu kuljetus- ja logistiikka-alan huoltovarmuuden tilannekuvan ylläpitämiseen ja huoltovarmuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen ja kehittämiseen
 • järjestää varautumisen koulutustilaisuuksia ja harjoituksia
 • pyrkii sopimaan ennakolta häiriötilanteiden ja poikkeusolojen edellyttämistä toimintatavoista ja järjestelyistä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi
 • seuraa merenkulun kansainvälistä toimintakenttää tavoitteena ylläpitää merikuljetusten saatavuus Suomessa myös yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Poolin sopijaosapuolet ovat Suomen Varustamot ry – Rederierna i Finland rf, Suomen Satamaliitto ry, Satamaoperaattorit ry, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry, Arctia Oy, Meriteollisuus ry ja Huoltovarmuuskeskus.

Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Satamapooli

Satamapooli tukee huoltovarmuuskriittisten satamayhtiöiden ja -operaattoreiden sekä niiden kumppaneiden varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Keskeiset teemat ovat:

• tilannekuvan kokoaminen
• jatkuvuudenhallinnan tukeminen ja
• sähkön saannin turvaaminen

Tavoitteisiin päästään tekemällä selvityksiä, yritysvierailuja ja tiedonvaihtoa. Harjoitusten, seminaarien ja koulutustilaisuuksien yhteydessä jaetaan hyviä käytäntöjä sekä avataan varautumista koskevaa keskustelua yritysten ja sidosryhmien kesken. Varautumista kehitetään sekä yritystasolla että Satamapoolin kautta koko toimialalla.

Toimintaa ohjaa satamapoolin toimikunta Huoltovarmuuskeskuksen ja logistiikkasektorin strategisten linjausten mukaan.