Sektori ja poolit

Logistiikka-alalla logistiikkasektori toimii alan varautumisen yhteistoimintaorganisaationa. Siinä yhdistyvät liikennehallinnon, alan yritysten ja järjestöjen sekä puolustusvoimien asiantuntemus. Logistiikkasektori

 • sovittaa yhteen, ohjaa ja kehittää alan kokonaisvarautumista ja alan poolien toimintaa
 • edistää avointa yhteistoimintaa elinkeinoelämän ja viranomaisten välillä
 • arvioi alan huoltovarmuuden tilannetta
 • kehittää varautumistoimintaa ja häiriönhallintaa
 • käynnistää huoltovarmuuden kehittämishankkeita.

Poolitoimintaa hoitavat valtakunnallisesti ilma-, maa- ja vesikuljetuspoolit sekä satamajaosto, jotka vastaavat varautumisen toteutuksesta toimialoillaan kuten koulutukset, harjoitukset, tilannekuvan ylläpito ja hankkeiden toteutus.

Ilmakuljetuspooli

Ilmakuljetuspooli keskittyy huoltovarmuuskriittisten yritysten toimintaedellytysten varmistamiseen. Toiminnan piirissä ovat esimerkiksi lentoaseman ylläpito, lento-operointi, maapalvelut, muonituspalvelut, lentopolttoainejakelu ja lentokonehuolto.

Ilmakuljetuspooli

 • varmistaa ilmakuljetusten jatkuvuuden osana logistista kokonaisuutta kaikissa tilanteissa
 • osallistuu yhdessä alansa järjestöjen ja viranomaisten kanssa siviili-ilmailun toimintaedellytysten turvaamiseen
 • edistää varautumisen yhteistoimintaa kuljetus- ja logistiikka-alan yritysten sekä viranomaisten kesken
 • ylläpitää huoltovarmuuden kannalta kriittisten yritysten rekisteriä
 • osallistuu kuljetus- ja logistiikka -alan huoltovarmuuden tilannekuvan ylläpitämiseen ja huoltovarmuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen ja kehittämiseen
 • järjestää varautumisen koululutustilaisuuksia ja harjoituksia.

Poolin sopijaosapuolet ovat Finavia Oy, Finnair Oyj, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry ja Huoltovarmuuskeskus.

Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Maakuljetuspooli

Maakuljetuspoolin toiminnan piiriin kuuluvat maantie- ja rautatiekuljetuspalvelut, tavara- ja henkilöliikenteen logistiikkapalvelut ja huoltotoiminnot.

Maakuljetuspooli

 • osallistuu yhdessä alansa järjestöjen ja viranomaisten kanssa Suomessa toimivien maantie- ja rautatiekuljetusoperaattoreiden toimintaedellytysten turvaamiseen
 • edistää varautumisen yhteistoimintaa maakuljetus- ja muiden logistiikka-alan yritysten ja viranomaisten kesken
 • ylläpitää huoltovarmuuden kannalta kriittisten yritysten rekisteriä
 • osallistuu kuljetus- ja logistiikka-alan huoltovarmuuden tilannekuvan ylläpitämiseen ja huoltovarmuutta edistävien toimenpiteiden käynnistämiseen, toteuttamiseen ja kehittämiseen
 • järjestää varautumisen koulutustilaisuuksia ja harjoituksia
 • pyrkii sopimaan ennakolta häiriötilanteiden ja poikkeusolojen edellyttämistä toimintatavoista ja järjestelyistä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Poolin sopijaosapuolet ovat Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Linja-autoliitto ry, Suomen Taksiliitto ry, Yhteinen Toimialaliitto ry, VR-Yhtymä Oy ja Huoltovarmuuskeskus.

Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Vesikuljetuspooli

Vesikuljetuspoolin toiminnan piiriin kuuluvat varustamot, satamaoperaattorit, satamat, huolinta sekä uudisrakennus ja huolto- ja korjauspalvelut.

Vesikuljetuspooli

 • osallistuu yhdessä alansa järjestöjen ja viranomaisten kanssa merenkulun toimintaedellytysten turvaamiseen
 • edistää varautumisen yhteistoimintaa vesikuljetus- ja muiden logistiikka-alan yritysten sekä viranomaisten kesken
 • ylläpitää huoltovarmuuden kannalta kriittisten yritysten rekisteriä
 • osallistuu kuljetus- ja logistiikka-alan huoltovarmuuden tilannekuvan ylläpitämiseen ja huoltovarmuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen ja kehittämiseen
 • järjestää varautumisen koulutustilaisuuksia ja harjoituksia
 • pyrkii sopimaan ennakolta häiriötilanteiden ja poikkeusolojen edellyttämistä toimintatavoista ja järjestelyistä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi
 • seuraa merenkulun kansainvälistä toimintakenttää tavoitteena ylläpitää merikuljetusten saatavuus Suomessa myös yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Poolin sopijaosapuolet ovat Suomen Varustamot ry – Rederierna i Finland rf, Suomen Satamaliitto ry, Satamaoperaattorit ry, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry, Arctia Oy, Meriteollisuus ry ja Huoltovarmuuskeskus.

Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Satamajaosto

Satamajaosto tukee huoltovarmuuskriittisten satamayhtiöiden ja -operaattoreiden sekä niiden kumppaneiden varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Toimintavarmuuden ylläpito rakentuu kunkin organisaation oman turvallisuustyön ja -kulttuurin jatkoksi.

Keskeistä on

 • yhteinen varautuminen satamassa, joka on monitoimijaympäristö
 • sähkön saannin turvaaminen
 • tietoliikennehäiriöiden vaikutusten pienentäminen.

Satamajaosto

 • tekee selvityksiä, yritysvierailuja ja vaihtaa tietoa toimijoiden kesken
 • jakaa hyviä käytäntöjä harjoituksissa, seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa
 • avaa varautumiseen liittyvää keskustelua yritysten ja sidosryhmien kesken
 • kehittää varautumista yrityksissä ja koko toimialalla.

Toimintaa ohjaa satamajaoston toimikunta Huoltovarmuuskeskuksen ja logistiikkasektorin strategisten linjausten mukaan. Yhteistyö on tiivistä myös Huoltovarmuusorganisaation poolien kanssa.