Sektori ja poolit

Terveydenhuoltosektori

Terveydenhuoltosektori keskittyy huoltovarmuudessa alan toimintaedellytysten turvaamiseen. Sektori

 • arvioi alan uhkia ja kehityssuuntia
 • seuraa kriittisiä tuotantoketjuja
 • määrittelee tavoitteita valmiussuunnittelulle ja seuraa niiden toteutumista

Terveydenhuoltosektorissa ovat sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL), Säteilyturvakeskus, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA), Pääesikunta/ puolustusvoimien terveydenhuolto, Suomen Kuntaliitto, Lääketeollisuus ry., HUS ja suurimmat terveydenhuoltoalan jakelijat.

Sektoriin kuuluvat terveydenhuoltopooli, vesihuoltopooli ja Jätealan huoltovarmuustoimikunta. Poolit edistävät varautumista alan yrityksissä ja yhteistyötä elinkeinoelämän ja viranomaisten kesken.

Terveydenhuoltopooli

 • hoitaa selvitys-, suunnittelu ja järjestelytehtävät, jotka ovat tarpeen terveydenhuollon materiaalisen huoltovarmuuden ja sen edellyttämien logististen toimintojen varmistamiseksi sekä normaaliajan vakavissa häiriötilanteissa että poikkeusoloissa.
 • muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan
 • tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta.
 • tekee riskikartoituksia ja laatii alan yleiset valmiussuunnitelmat
 • ohjaa terveydenhuoltoa palvelevaa yritys- ja toimipaikkakohtaista valmius- ja jatkuvuussuunnittelua ja varautumista
 • järjestää valmiuskoulutusta, seminaareja ja harjoituksia.

Terveydenhuoltopoolin sopimuksessa ovat mukana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Lääketeollisuus ry, Sailab – MedTech Finland ry, Apteekkitavaratukkukauppiaat ry ja HVK.

Vesihuoltopooli

Vesihuoltopooli tukee alansa varautumista normaaliolojen erityistilanteisiin ja poikkeusoloissa, jotta veden jakelu ja viemäröinti toimivat.

 • seuraa, suunnittelee ja valmistelee alan huoltovarmuuden kehittämistä
 • ylläpitää huoltovarmuuden kannalta kriittisten organisaatioiden rekisteriä
 • ohjaa ja seuraa oman alansa varautumista
 • järjestää koulutus- ja harjoitustilaisuuksia
 • teettää huoltovarmuutta edistäviä tutkimuksia
 • tuottaa oppaita häiriötilanteiden varalle
 • muodostaa alan huoltovarmuuden tilannekuvan
 • tekee esityksiä tarvittavista kehityshankkeista.

Pooli toimii Suomen Kuntaliiton, Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n ja Huoltovarmuuskeskuksen sopimuksen mukaan. Poolin muodostavat sitä johtava toimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Jätealan huoltovarmuustoimikunta

Jätealan huoltovarmuustoimikunta kehittää jätealan varautumista ja jatkuvuudenhallintaa. Tavoitteena on varmistaa yhteiskunnan edellyttämien jätehuoltopalveluiden toimivuus ja riittävyys vakavissa häiriötilanteissa.

Jätealan huoltovarmuustoimikunta

 • ylläpitää jätealan huoltovarmuuden tilannekuvaa
 • tuottaa ohjeita ja selvityksiä
 • järjestää koulutus- ja harjoitustilaisuuksia.

Toimikunta toimii ympäristöministeriön ja Suomen Kiertovoima ry:n ja Huoltovarmuuskeskuksen sopimuksen mukaan. Toimikunnassa on edustettuina alan yksityiset ja julkiset yritykset ja keskeiset viranomaiset.

Tutustu jätehuoltotoimijan varautumisen kehittämiseen