Alueellinen toiminta

Alueellinen toiminta on tärkeä osa huoltovarmuustyötä. Eri hallinnonalojen ja toimialojen varautumisen ja huoltovarmuuden yhteensovittamista kehitetään sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla.

Varautumisesta ja huoltovarmuudesta vastaavat viranomaiset ja huoltovarmuusorganisaatio ylläpitävät ja kehittävät huoltovarmuuden turvaamiseksi tarvittavaa poikkihallinnollista varautumista aluetasolla sekä varmistavat osaltaan elinkeinoelämän, julkishallinnon ja kolmannen sektorin yhteistoiminnan ja tiedonvaihdon.

Elinkeinoelämän alueellisen varautumisen kehittämiseksi toimii viisi poikkisektoraalista elinkeinoelämän varautumisyhteistyön toimikuntaa (ELVAR-toimikunnat). Lisäksi alueellista huoltovarmuustyötä tehdään voimatalouspoolin ja rakennuspoolin aluetoimikunnissa sekä alueellisissa logistiikkatoimikunnissa.

Huoltovarmuuskeskus tekee tiivistä yhteistyötä aluehallintovirastojen kanssa alueellisen huoltovarmuuden ja siihen liittyvän varautumisen edistämiseksi. Julkishallinnon ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä koskevissa asioissa tukena toimii kolme aluehallintovirastojen huoltovarmuusylitarkastajaa (Etelä-Suomi, Länsi- ja Sisä-Suomi, Pohjois-Suomi).

Alueellinen elinkeinoelämän varautumisen kehittäminen on osa valtakunnallisia elinkeinoelämän varautumisen järjestelyitä ja valtakunnallista huoltovarmuusorganisaatiota.